Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğünün ana görevi, tüm altyapı ve üstyapı hizmetlerini tespit ederek yapmak, ilgili kurumlara yaptırmak veya yapımını gerçekleştirmektir. Bu bağlamda Müdürlüğümüz Belediye’nin yatırım programında yer alan Belediye Başkanlığı’nın bütçe kararnamesine göre vereceği talimatlar doğrultusunda, müdürlük görüşüne uygun olarak hazırlanan ve incelendikten sonra Başkanlık makamınca onaylanıp, kesinleşen yatırım, bakım ve onarım işleri ile ilgili ruhsat ve diğer işleri yürütmektedir.

Müdürlüğümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü işin ilgili mevzuat ve hükümlerine göre keşfini hazırlamak, kontrollük hizmetlerini yapmak, bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmaktadır.

Ulaşım konusunda trafik sirkülâsyonunda aksaklıklara mahal verilmemesi için sürekli yolları taramakta ve teknik olarak incelemektedir. Tespit edilen her türlü olumsuzluk ya da iyileştirici tedbir ve tasarımlar teknik tetkikten sonra Müdürlüğümüz çalışma programında değerlendirilerek uygulamaya konur ya da ilgili kurumlarla koordinasyon kurularak yaptırılması sağlanır.

Ana arter dışındaki tali yolların stabilize, sathi kaplama veya sıcak asfaltının yapımı, bakım ve onarımı, bordür ve tretuvar yapımı ile bakım ve onarım işlerinin yapılması, yolların orta refüjlerinin tanzimi ile kavşak düzenlenmesinin yapılması da müdürlüğümüzün ana işlerindendir.

İlçemizde alt yapıyla ilgili kurum ve kuruluşların faaliyetlerini koordine ederek çalışmaların bir plan dâhilinde yapılması sağlanmaktadır.

Ayrıca Başkanlığımız talimatı ve projeleri kapsamında çeşitli üst yapı yatırımlarını takip etmek, yaptırmak ve kontrolünü gerçekleştirmektedir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına imkânlar nispetinde çeşitli hizmetler sunulmaktadır. (Muhtarlıklarımıza, Okullarımıza, Sağlık Ocaklarına, İbadethanelere ve Sivil Toplum Kuruluşlarına ).

— Vatandaşlarımızdan veya tüm kamu kurum ve kuruluşlarından Müdürlüğümüze gelen talep ve şikâyetlerin öncelik sırasına göre gereğinin yapılarak vatandaşlarımızın ve kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilmesi, faaliyetlerini yürütmektedir.

— İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 3194 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereğince belirlemiş olduğu yıkılmaya yüz tutmuş bina ve müştemilatların yıkımını gerçekleştirmek ve çıkan molozların döküm alanına naklini yapmak.