İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Misyonumuz:

Bölgemizin yükselen değeri ilçemizin, belirli bir düzen ve disiplin içerisinde geliştirilmesi ve güzelleştirilmesi için hızla modern kentleşmenin devamını sağlayacak çalışmaları yürüterek gecekondusu olmayan, estetik yapılarla donatılmış eğitim, kültür, sanat, spor ve sanayi yönünden cazibeli bir merkez haline dönüştürecek tüm çalışmaları yapmak.

Vizyonumuz:

Müdürlüğümüz görev alanına giren işleri kentimiz insanlarına saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde olabildiğince kusursuz, şeffaf ve katılımcı bir biçimde yerine getirerek Belediyemizin örnek ve öncü olmasına katkı sağlamaktır.

 

  1. Müdürlüğümüzün Görevi:

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde fiziksel mekânın düzenlenmesi ve mekânda yapılaşma faaliyetlerini belirli bir düzen ve disiplin içerisinde tutma; geliştirme ve güzelleştirme ile bu yerlerdeki yapılaşmaların koşul ve teşekkülü yolunda yapılacak çalışmaları yasa ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütmektedir.

  1. Müdürlüğümüzün Yetki Alanı:

Müdürlüğümüz, Belediyemize ait yukarıda sayılan görevlerin yerine getirilmesinde hukuki normlar dahilinde yetkilidir.

  1. Müdürlüğümüzün Sorumluluğu:

Müdürlüğümüz, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanına karşı  sorumludur.

C- İDAREYE İLİSKİN BİLGİLER

1- insan Kaynakları

Müdürlüğümüz; 1 müdür, 1 inşaat teknikeri,1  personel şeklindedir.

2- Sunulan Hizmetler

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde imar çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılması,

Yapılan işleri kontrol ve takip etmek, imar durum belgesi düzenlemek,

Kot tutanağı tanzimi, mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik ve makine projelerinin onayı ve kontrolünü sağlamak,

Kaçak ve imar mevzuatına aykırı yapılaşmalarla etkin mücadelede bulunmak,

Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıları belirleyerek yasal işlem yapmak,

Ruhsat ve eklerine uygun yapılan yapılara yapı kullanma izni düzenlemek,

Yapı tamir-onarım belgesinin verilmesi ve kontrolünü sağlamak,

Yıkılabilecek durumdaki tehlikeli binalara mevzuata göre gerekli işlemleri yapmak,

Estetik ve şehircilik yönünden sakıncalı yapılaşmayı engelleyici çalışmalar yapmak,

Tadilat projelerini onaylamak ve takip etmek,

İmar planı ve tadilatlarının imar mevzuatının öngördüğü usul çerçevesinde yapılmasını sağlamak,

Bahçe duvarı ve bahçe düzenlemesi iznini vermek,

Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak,