Mali İşler Müdürlüğü

Müdürlüğümüz 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 sayılı Emlak vergisi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul kanunu, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usul hakkındaki kanun, 492 sayılı Harçlar Kanunu ve sair kanunlarda belirtilen Belediyenin Gelir ve Giderleriyle alakalı her türlü iş ve işlemleriyle ilgili bütün görevlerini yürütmektedir. Bunların belli başlı olanlarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanmasını koordine etmek, Belediyenin faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programını müdürlüklerden gelen teklifler doğrultusunda hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak
 • Müdürlüğün görev alanına giren mali konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Belediyenin faaliyet raporunu hazırlamasını koordine etmek.
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde Belediye gelirlerini tahakkuk ettiren, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürüten birimlerce gelen verileri toplayarak muhasebe kaydına almak.
 • Muhasebe hizmeti olarak giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi işlemlerini yürütmek.
 • Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak, gerekli bilgi ve raporları hazırlamak.
 • Belediye personelinin maaş, ikramiye, sosyal haklara ilişkin bordrolarını hazırlamak ödemesini yapmak, müdürlüğe gelen ve giden evrakların kaydını tutmak ve muhafazasını sağlamak.
 • Belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini ve demirbaş mevcutlarını ilgili müdürlüklerden gelen veriler doğrultusunda düzenlemek ve muhasebe kaydına almak.
 • Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu müdürlüklerden gelen veriler doğrultusunda hazırlamak.
 • Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 • Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
 • Müdürlükçe verilecek hizmetlerin herkese eşit, günün teknolojik şartlarını kullanarak mümkün olduğunca hızlı iş akışını sağlamak. Malî konularda Kanun, Tüzük, Yönetmelik gibi mevzuatla ve üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Belediye Gelirleriyle ilgili yoklama ve kontrol işlemlerini yapmak,
 • Mükellef Sicil kayıt ve kontrol işlemlerini yapmak,
 • Belediye Gelirlerinin tahakkuk işlemlerini yapmak,
 • Belediye Gelirlerinin Tahsilat işlemlerini yapmak,
 • Belediye alacaklarının icra takip işlemlerini yapmak,

Müdürlüğümüz Belediyemizin gelir ve gider işlemleriyle ilgili bütün iş ve işlemlerinin mevzuat kapsamında yapılmasından sorumludur Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmeliklerde ve diğer mevzuatta belirtilen sorumlulukların yanında görev ve yetkilerinin ifasında başkanlık makamına karşı sorumludur. Emlak vergisi, Çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, su, tartı ölçü ayar işleri belediyemizi ilgilendiren gelirlerin kayıp kaçaklarının kayıt altına alınmasına yönelik çalışmalarda gerek hiç kaydı olmayan gerekse eksik ve hatalı kaydı bulunan belediyemiz mükellef kayıtları sıkı bir takiple yapılmaktadır.

 

Mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliği hükümlerine göre belediye ve bağlı idarelerin gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt üzerinde saydamlık,hesap verebilirlik.